Jaroslav (51 let)

ředitel obchodu

Cíl: revize investičního portfolia a dřívější odchod do důchodu

Jaroslavovi jsme zpracovali Audit státního důchodového zabezpečení a následně Privátní finanční audit. Díky vyššímu důchodu od státu, úsporám na splátkách úvěrů a efektivnějšímu vytváření soukromé renty na penzi jsme společně dosáhli celkového přínosu překračujícího 15 milionů korun.
 

Celý příběh

Jaroslav se na nás původně obrátil s požadavkem zrevidovat své investiční portfolio, které mu dlouhodobě nepřinášelo to, co od něj očekával. Současně nás požádal o analýzu možností, jak odejít dříve do starobního důchodu.

Původním cílem byla revize investičního portfolia se záměrem vytvořit dostatečnou rezervu na soukromé zabezpečení na penzi. Současně jsme byli požádáni o poradenství z oblasti státního zabezpečení penze, konkrétně jaké existují možnosti odejít do důchodu dříve než v 65 letech.

Nejdříve jsme se na maximalizaci výše státního důchodového zabezpečení. Požádali jsme ČSSZ o IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění), vyplnili náš interní dotazník k doplnění IOLDP a zpracovali základní Audit státního důchodového zabezpečení včetně dvou komplexních modulů.

Zjistili jsme, že v evidenci ČSSZ je několik chyb, kvůli kterým by Jaroslav přišel zbytečně o část důchodu. Po jejich odstranění a přepočtu důchodů se původní důchod 31 446 Kč zvýšil o 6 226 Kč na celkových 37 672 Kč. Podobně pozitivně se to projevilo na navýšení invalidních důchodů a důchodů pozůstalostních, tzn. vdovských a sirotčích. Dosáhli jsme tak významného přínosu, který za předpokladu 20 let pobírání starobního důchodu přinese Jaroslavovi 1,49 mil Kč navíc.

Dále jsme zpracovali analýzu výhod a nevýhod jednotlivých možností, jak může Jaroslav odejít do důchodu až o 5 let dříve. Původně zvažoval odchod do předčasného důchodu. Tato varianta se pro něj nakonec ukázala jako krajně nevýhodná, protože by se mu starobní důchod snížil o 45,5% a přicházel by tak měsíčně o neuvěřitelných 17 133 Kč. Nejlepším řešením byla varianta tzv. předdůchodu, která znamená snížení konečného důchodu jen o 1 452 Kč. Dá se říci, že jsme tak Jaroslavovi zachránili 15 681 Kč měsíčně, což za 20 let v penzi dělá dalších 3,76 mil Kč navíc.

Díky auditu státního důchodového zabezpečení jsme se dozvěděli, s čím může Jaroslav přesně počítat od státu. Tato data jsme nyní mohli využít v rámci zpracování Privátního finančního auditu. Cílem auditu bylo nejen najít ideální cestu, jak se dostat ke stanoveným cílům, ale také odhalit všechny nevyužité rezervy a rizika.

Během hodinového povídání jsme dali dohromady všechny příjmy a výdaje, aktiva i pasiva s cílem maximálního využití možností pana Jaroslava. Současně jsme si převzali všechny jeho smlouvy finančních produktů, které aktuálně využívá a platí, abychom je také zanalyzovali a podívali se, zda i tady neexistují rezervy a hrozby.

Po několika dnech jsme Jaroslavovi představili zjištění jeho privátního auditu. V každé z auditovaných oblastí jsme odhalili celou řadu příležitostí na zlepšení a úsporu.


 

Finanční zabezpečení penze

Jaroslavovým cílem bylo vytvořit takovou rezervu, která by mu zajišťovala pravidelnou měsíční rentu v penzi ve výši 100 tis. Kč. Doposud investoval a spořil prostřednictvím mnoha produktů, často velmi neefektivně (termínované vklady, spořící účty) a někde s příliš velký rizikem (směnky, korporátní dluhopisy, konkrétní akcie). Kdyby takto pokračoval dále, dosáhl by maximálně na rentu 60 tis. Kč. To znamená nedosáhl by svého cíle, a ještě podstupoval nepřiměřené riziko.

Navrhli jsme radikální realokaci jeho portfolia do podoby, která poskytuje výrazně vyšší diverzifikaci rizika, nižší nákladovost a potenciálně bezpečnější výnos. Celkově, a to pouze při využití dosavadních zdrojů a plateb, jsme dosáhli cíle, tzn. soukromé renty v penzi ve výši 100 tis. měs. Při předpokladu 20 let pobírání penze tedy Jaroslav získal o 9,6 mil Kč navíc.


 

Finanční zabezpečení cílů

Jaroslav v minulosti zakoupil tři nemovitosti na hypotéku. Splácel celkem tři úvěry, na kterých dlužil ještě 5,5 mil Kč, všechny tři nemovitosti měl stále v zástavě.

Na základě znalosti aktuálního stavu jsme navrhli vhodnou úvěrovou konstrukci, v rámci které jsme hypotéky refinancovali a sloučili do jedné. Jaroslavovi jsme navíc vyjednali nižší sazbu ve výši 1,89 % p.a. a zafixovali ji na 10 let. Měsíční splátka se tak snížila o 4 000 Kč, což v případě 10 leté fixace činí úsporu 500 000 Kč. Navíc mohl Jaroslav dvě ze tří nemovitostí vyvázat ze zástavy bank.


 

Zabezečení příjmů

V rámci privátního finančního auditu jsme zjistili, že rizika ztráty nebo snížení příjmů neměl Jaroslav prakticky vůbec ošetřena. Reálně tak hrozilo, že v případě invalidity nebo úmrtí, nebude mít, i přes navýšení invalidních a pozůstalostních důchodů, dostatek peněz na realizaci stanovených cílů.

Po komplexní analýze rizik a jejich dopadů jsme společně rozhodli zajistit pouze klíčová rizika smrti, invalidity a trvalých následků úrazu. Pojistné částky byly navrženy tak, aby komfortně dorovnaly ztrátu příjmů nad rámec státních důchodů do požadovaného životního standardu rodiny. A to včetně jednorázového splacení aktuální výše nesplaceného hypotéčního úvěru. Cena za tuto jistotu je 6 000 Kč /měs na pojistném.


 

Zabezpečení majetku

Tuto oblast Jaroslav původně nechtěl vůbec řešit. Staral se mu o ni jeho dobrý známý. Nakonec jsme se dohodli, že úroveň zabezpečení majetku v rámci auditu pouze zmapujeme, aby měl jistotu, že všechny majetkové pojistky jsou správně nastaveny. Audit ukázal, že všechny tři nemovitosti jsou podpojištěné. A to od 8 %, u první, až 56 % u třetí nemovitosti. Smlouva na poslední nemovitost navíc byla neplatná. Současně z auditu vyplynulo, že se jedná o zastaralé pojistné krytí s vysokou spoluúčastí 10 a 20 tis Kč.

Nakonec jsme se s Jaroslavem dohodli, že se mu i o tuto oblast privátních financí postaráme a zabezpečení všech nemovitostí jsme postupně zaktualizovali s následujícími parametry. Pojistná částka odpovídá aktuální hodnotě, nehrozí tedy podpojištění a krácení pojistného plnění. Nulová spoluúčast pro všechny pojistné události. Nejširší možný rozsah pojistné ochrany prakticky bez výluk. Současně jsme u pojišťovny vyjednali pro Jaroslava 50% slevu na pojistném, což přineslo další úsporu 25 000 Kč ročně. Nakonec jsme řešili otázku odpovědnosti za škody, která na některých nemovitostech opět nebyla vůbec řešena. Nakonec se podařilo navýšit limity plnění do výše 50 mil Kč.

Sečteno a podtrženo. Zpracování a čas věnovaný oběma auditům se Jaroslavovi bohatě vyplatilo. Pojďme si to krátce shrnout:
 

1,49 mil. Kč

navíc za 20 let pobírání starobní penze od státu díky navýšení starobního důchodu o 6 226 Kč/měs. Další přínosy ve zvýšení invalidních a sirotčích důchodů
 

3,76 mil. Kč

navíc za 20 let díky změně volby způsobu dřívějšího odchodu do důchodu, rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem 15 681 Kč/měs
 

9,76 mil. Kč

navíc díky realokaci investičního portfolia pro vytvoření finanční rezervy na výplatu soukromého zabezpečení na penzi, soukromé renty v penzi.
 

500 000 Kč

navíc díky refinancování a sloučení hypoték, jako bonus zrušení zástavy u dvou nemovitostí.
 

25 000 Kč

navíc díky úspoře na pojistném u majetkového pojištění.

Vykročte za svými sny

Chci privátní audit

Není to i Váš příběh?

Není to i Váš příběh

Martina (41 let)

vedoucí účetní
Cíl: audit stávajících smluv a návrh doporučení a změn
Více
Není to i Váš příběh

Karel (48 let)

spolumajitel firmy
Cíl: provést audit stávajícího nastavení finančních smluv jeho rodiny
Více
Není to i Váš příběh

Jaroslav (51 let)

ředitel obchodu
Cíl: revize investičního portfolia a dřívější odchod do důchodu
Více
Není to i Váš příběh

Jana (36 let)

lékařka, matka dvou dětí
Cíl: pomoci vyřídit úvěr na koupi ordinace + kontrola stávajících smluv
Více
Není to i Váš příběh

Honza a Jana (45 let)

majitelé společnosti, tři děti
Cíl: audit stávajících smluv a návrh doporučení a změn
Více